სოციალური ეკონომიკა

"სოციალური ეკონომიკა" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

გამოდის 1999 წლიდან, ორ თვეში ერთხელ

რედაქციის მისამართი: კოსტავას 77, VI კორპ., ოთახი 717ბ.

International refereed and reviewed scientific journal of the faculty of Business-engineering of technical university of Georgia, Europian education university and Akhaltsikhe state education university

Published since 1999 once in two months

KOSTAVA str. 77, VI BLOCK, ROOM 717B

Международный реферируемый и рецензируемый научный журнал факультета бизнес-инженеринга Грузинского технического университета, Европейского учебного университета и Ахалцихского государственного учебного университета

выходит с 1999 года, один раз в два месяца

ул. Костава 77, VI корпус, комната 717б