2017‎ > ‎

Number 2

სოციალური ეკომომიკა
სრული შინაარსი
Full content


Showing 35 items
SectionAuthorsDescriptionPage Number
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsDescriptionPage Number
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები გიორგი მალაშხია მეტაეკონომიკა - ეკონომიკური მეცნიერების ახალი მიმართულება (რუსულად) 010 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები იზოლდა გაბადაძე, ნინო მუშკუდიანი, ინეზა წერეთელი ინფლაცია და მისი მოდელები 018 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები თამარი დევიძე, გიორგი შოშიტაშვილი ლიდერობა მენეჯმენტის სისტემაში 025 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები ვალერიან გორგოძე, ლაშა - გიორგი დათაშვილი მუნიციპალური სამართლებრივ - ეკონომიკური სისტემის სტრატეგიის თეორიულ - მეთოდოლოგიური ასპექტები 029 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები რამაზ ოთინაშვილი, გიორგი პაპაშვილი საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური უთანასწორობის გამოკვლევა რესპონდენთა ფოკუს - ჯგუფის მაგალითზე 033 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ნანი მამფორია ღვინო ტურიზმისა და ბიზნესის სფეროში 038 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები მაია ლომსაძე კუჭავა შრომის ბაზრის სტრუქტურა და მისი განვითარების სისტემა 043 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები დავით ძოწენიძე თავისუფალი მეწარმეობის სტიმულირების სამთავრობო პოლიტიკა 046 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები თამარ ლაგვილავა საქართველო ევროინტეგრაციულ პროცესებში 054 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები გრიგოლ ზუბიაშვილი ბრენდის არსი და მნიშვნელობა ქართული მეღვინეობისათვის 058 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ნუნუ გიგაური სოციალური მენეჯმენტის პედაგოგიური მეთოდები 064 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ნუგზარ ნავაძე ბუნებრივი აირით მომუშავე მსუბუქი ტაქსებით მგზავრთა გადაყვანასთან დაკავშირებული სოციალური რისკები 069 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ციალა ლომაია, ელენე ლაგვილავა პერსონალის სწავლების და ზრდა - განვითარების ორგანიზება შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ"-სა და სს "თელას"- ში 074 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბესარიონ ფარცვანია საერთაშორისო პროექტები და პროგრამული შეფასება 081 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი თამარი დევიძე, გიორგი შოშიტაშვილი მენეჯერის საქმიანობის მეთოდები და თავისებურებები 085 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ო. გრივკოვსკაია, ნ. ხარჩუკი საწარმოს კონკურენტული უპირატესობების ფორმირების კონცეპტუალური საფუძვლები 089 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი მაია ლომსაძე - კუჭავა, ხათუნა გიორგაძე სამრეწველო საწარმოს ლოგისტიკური მოდელი 098 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი დავით ძოწენიძე მეწარმეობის თვითრეგულირების სტრატეგია 103 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი თამარი დევიძე, მარიამ ჭუმბურიძე თანამედროვე ტენდენციები პერსონალის შერჩევისა და გადარჩევის მეთოდების განვითარებაში 108 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ვალერი კატუკია ინტიტუციურ - მმართველობითი ტრანსფორმაციის გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში 112 
ბანკები და ფინანსები მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი, ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი მოსახლეობის ფინანსური ქცევის თავისებურებანი საქართველოში 115 
ბანკები და ფინანსები აკაკი გვარუციძე, გიორგი ცაავა მარკეტინგული საქმიანობა როგორც საბანკო მენეჯმენტის განუყოფელი ნაწილი  126 
ბანკები და ფინანსები ხათუნა ხარხელაური ფინანსური უწყისების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ანალიზი 134 
ინვესტიციები და ინოვაციები  პაატა კოღუაშვილი კოოპერატივების ფინანსური მხარდაჭერისთვის საინვესტიციო სისტემა უნდა შეიქმნას 140 
ინვესტიციები და ინოვაციები  მერაბ ვანიშვილი, ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი საინვესტიციო პროცესი და მისი ადგილი საბანკო საქმიანობაში 146 
ინვესტიციები და ინოვაციები  კრისტინა ბოიარინა საწარმოს საინვესტიციო საქმიანობის ინფორმაციულ - კომუნიკაციური უზრუნველყოფისადმი სამეცნიერო მიდგომა (რუსულად) 152 
ინვესტიციები და ინოვაციები  თამარი დევიძე  სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკის როლი ჯანდაცვის სისტემაში 158 
აღრიცხვა და აუდიტი ზურაბ ლიპარტია, ჯაბა ბერაძე ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ საკანონმდებლო რეგულირება საქართველოში 162 
ტურიზმის პრობლემები მარინა მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე ტურიზმის პოლიტიკის გამტარებელ საერთაშორისო, სამთავრობათშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა 171 
ტურიზმის პრობლემები ნანი მამფორია, ლაშა - გიორგი დათაშვილი აგროტურიზმი - თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 176 
ჯანდაცვის პრობლემები რუსუდან კვარაცხელია, ნოდარ სამხარაძე  საბაზრო ურთიერთობების ელემენტები ჯანდაცვის სისტემაში 180 
ჯანდაცვის პრობლემები თამარი დევიძე, ეკატერინე ბიბილეიშვილი პირველადი ჯანდაცვის სისტემის მართვა 186 
ფილოსოფიისა და ესთეტიკის პრობლემები გურამ გვენეტაძე მატერიალურ და ესთეტიკურ მოთხოვნილებათა ურთიერთმიმართება 190 
სახელმწიფოს მართვის პრობლემები ნიკოლოზ ფიფია, გრიგოლ აბრალავა პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევა და საპარლამენტო მმართველობის დადებითი ასპექტები 196 
მილოცვა  ნათია შენგელია 201 
Showing 35 items
Comments